Erik Karlsson

Season 2020-2021 2019-2020
Team San Jose Sharks San Jose Sharks
Position Defenseman Defenseman
Games 15 58
Average hits per game 0.33 All: 1.08 Defenseman: 1.19 0.45 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Hits to
Hits details
Average:
Average:
Average hits received per game 1.4 All: 1.06 Defenseman: 1.34 1.05 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Hitted by
Average:
Average:
Average faceoffs per game 0.0 All: 2.75 Defenseman: 0.0 0.0 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Faceoff success
Faceoff details
Average blocked shots per game
Blocked shots detailed
Shooter: 1.53 All: 0.63 Defenseman: 0.91
Blocker: 1.33 All: 0.63 Defenseman: 1.18
Shooter: 1.45 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Blocker: 1.29 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Whose shot is blocked
Average:
Average:
By whom the shot is blocked
Average:
Average:
Average takeaways per game
Against opponent teams
0.6 All: 0.28 Defenseman: 0.23 0.98 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Average giveaways per game
Against opponent teams
1.0 All: 0.4 Defenseman: 0.55 1.22 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Average goals scorers per game 0.0 All: 0.15 Defenseman: 0.06 0.1 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Average goals assists per game 0.27 All: 0.25 Defenseman: 0.25 0.59 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Goal participation
Goal details
Average:
Average:
Goal types
Against goalie
Average missed shots per game 0.73 All: 0.56 Defenseman: 0.59 0.79 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Average penalty per game
Penalty details
0.13 All: 0.18 Defenseman: 0.21 0.16 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Average causes another penalty per game 0.33 All: 0.17 Defenseman: 0.12 0.17 All: 0.0 Defenseman: 0.0
Average shots per game 1.93 All: 1.36 Defenseman: 1.34 2.12 All: 0.0 Defenseman: 0.0